Nights im Bunker

S05E01: «many men make many mandala»

(c) Larissa Zauser